اعضای شرکت


مدیر عامل و بنیانگذار شرکت تولیدی مهرسازگستر پارسقائم مقام مدیرعامل - مدیر مالی اداری


مدیریت کارخانه


قائم مقام و مشاور فنی مدیر عامل